0

วิธีการส่งสินค้า

ลูกค้ากรุงเทพฯ - จัดส่งสินค้าให้กับท่านโดยพนักงานส่งสินค้าของบริษัทฯ

หรือท่านอาจเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน เช่น KERRY sameday / Grab เป็นต้น

ลูกค้าต่างจังหวัด - จัดส่งสินค้าให้กับท่านโดยผ่านช่องทางดังนี้

     (ท่านเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า แบบเหมาจ่ายต้นทาง)

   1.บริษัทขนส่ง - บริษัทฯส่งสินค้าให้ท่านที่สำนักงานของบริษัทขนส่ง

   ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมากแล้วถ้าท่านอยู่ในเขตอำเภอเมือง

   บริษัทขนส่งจะส่งสินค้าให้ท่านถึงที่ กรณีต่างอำเภอท่านอาจเป็นผู้ที่ต้อง

   เข้าไปรับสินค้าที่สำนักงานของบริษัทขนส่งในอำเภอเมืองของจังหวัดของท่าน

   2.รถตู้ - บริษัทฯส่งสินค้าให้ท่านที่ท่ารถตู้อนุสาวรีย์ / หมอชิต จากนั้น

   บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเลขทะเบียนรถ เวลาที่รถออก และเบอร์ติดต่อ

   ของคนขับรถตู้ เพื่อที่ท่านจะได้นัดหมายรับสินค้าได้ที่ท่ารถตู้ในจังหวัดของท่าน

   3.บขส.ที่สถานทีขนส่งหมอชิต / สถานีขนส่งสายใต้

   บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเลขทะเบียนรถ เวลาที่รถออก

   เพื่อที่ท่านจะได้รับสินค้าได้ที่สถานีขนส่งในอำเภอหรือจังหวัดของท่าน

   4.J&T -    

   5.KERRY

   6.ไปรษณีย์ EMS - 

   7.COD by J&Tกรณีที่ท่านต้องการชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งพร้อมรับสินค้า 

   โดย J&T จะเป็นผู้ดำเนินการ