0

การเคลมและคืนสินค้า

  ลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หากพ้นกำหนดบริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้า

ไปครบถ้วนสมบูรณ์

1. สินค้าส่งไปไม่ถูกต้องตามที่สิ่งที่ระบุไว้ในใบส่งของ หรือ คำสั่งซื้อ

  ไม่ว่าจะเป็นชนิด จำนวน ราคา สินค้าชำรุด ฯลฯ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้าทุกประการ

โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

2. สินค้าที่ได้รับถูกต้อง แต่เปลี่ยนใจต้องการคืนสินค้า

  บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายในการรับคืนสินค้าตามที่เกิดขึ้นจริง


  ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้ทาง

Line Official : @iqxyz  (ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

หรือโทร 0-2913-7020, 0-2913-7921 ในวันจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  หากมีสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ

ลูกค้าจัดเตรียมสินค้าส่งคืนได้ที่

        บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด

        293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


  หากบริษัทต้องคืนเงิน บริษัทฯจะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ภายใน 1 – 3 วันทำการ