0

การเคลมและคืนสินค้า

  ลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หากพ้นกำหนดบริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้า

ไปครบถ้วนสมบูรณ์ (สินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกใช้งาน)

1. สินค้าส่งไปไม่ถูกต้องตามที่สิ่งที่ระบุไว้ในใบส่งของ หรือ คำสั่งซื้อ

  ไม่ว่าจะเป็นชนิด จำนวน ราคา สินค้าชำรุด ฯลฯ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้าทุกประการ

โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

2. สินค้าที่ได้รับถูกต้อง แต่เปลี่ยนใจต้องการคืนสินค้า

  บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายในการรับคืนสินค้าตามที่เกิดขึ้นจริง


  ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้ทาง

Line Official : @iqxyz  (ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

หรือโทร 0-2103-2048, 08-5812-5479 ในวันจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  หากมีสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ

ลูกค้าจัดเตรียมสินค้าส่งคืนได้ที่

        บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด

        293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


  หากบริษัทต้องคืนเงิน บริษัทฯจะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ภายใน 1 – 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับสินค้า)

FIND US

บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด    293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel 0 2103 2048, 08 5812 5479 Working hour Mon - Sat 8 AM - 5 PM e-mail : info@iqxyz.com
Hotline (สำหรับเสนอแนะบริการ) 09 1889 9742

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ e-tax
ตรวจสอบเอกสาร e-tax

Copyright ® 2019 Stationery supply Co.,Ltd.